10 postulatów antykorupcyjnych Stowarzyszenia Praktycy Compliance na Międzynarodowy Dzień Antykorupcji 9 grudnia 2022 r.

1. Przyspieszenie prac nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tak aby proces wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów zakończył się w obecnej kadencji parlamentu. Objęcie ustawą naruszeń wszystkich przepisów prawa.
2. Przygotowanie i wdrożenie kolejnej edycji rządowego programu przeciwdziałania korupcji
, z udziałem organizacji społecznych. Przyznanie instytucji koordynującej wdrażanie programu odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych.
3. Reforma oświadczeń o stanie majątkowym:

  a. jednolity, doprecyzowany zakres i wzór dla wszystkich grup zawodowych,
  b. składane elektronicznie do jednej bazy danych,
  c. oświadczenia jawne – dostępne w jednym serwisie internetowym,
  d. rozszerzenie kręgu osób, których oświadczenia są jawne, m.in. o prezydenta, premiera i ministrów.
4. Wprowadzenie publicznych oświadczeń o zatrudnieniu w sektorze publicznym członków rodzin polityków. Oświadczenia składaliby posłowie, radni i osoby zajmujące polityczne stanowiska wykonawcze w sektorze państwowym i samorządowym. Obejmowałyby także zatrudnienie w spółkach z udziałem skarbu państwa lub samorządu. Oświadczenia nie obejmowałyby przypadków zatrudnienia, do których doszło przed objęciem funkcji lub stanowiska.
5. Rozszerzenie rozwiązań zapobiegających konfliktowi interesów. Objęcie osób przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obowiązkiem składania oświadczeń ws. konfliktu.
6. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Prokuratury Europejskiej. Delegowanie prokuratorów do współpracy z Prokuraturą Europejską.
7. Wprowadzenie antykorupcyjnej oceny projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym. Na etapie rządowym – jako część Oceny Skutków Regulacji. Na etapie parlamentarnym – jako ocena dokonywana przez jedną z komisji, z udziałem społecznym.
8. Zakończenie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych do końca bieżącej kadencji parlamentu. Usunięcie przepisów paraliżujących jej praktyczne stosowanie (np. zasady prejudykatu).
9. Usprawnienie praktycznej realizacji prawa do informacji publicznej. Zapewnienie jawności umów i wydatków publicznych. Przyspieszenie wdrożenia centralnego rejestru umów (przełożony z 2022 r. na 2024 r.). Intensyfikacja działań prokuratury wobec osób, które wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi, nie udostępniają informacji publicznej.
10. Wprowadzenie rozwiązań zapobiegających nadużyciom, stosowanych w funduszach europejskich, do krajowych środków budżetowych.

Tekst opracowany przez Praktycy Compliance Stowarzyszenie pod redakcją Macieja Wnuka.

Dodaj komentarz