Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Poniżej publikujemy dokumenty związane z procesem przyjęcia kandydatów do naszego grona:

1) zapoznaj się z naszym Statutem oraz Regulaminem przyjmowania do Stowarzyszenia,

2) zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie prywatności i obowiązkiem informacyjnym wobec członków Stowarzyszenia i je podpisz na drugiej stronie

3) wypełnij i podpisz Deklarację członkowską wraz z niezbędnymi oświadczeniami,

4) deklarację zeskanuj lub podpisz elektronicznie i wyślij do nas na maila: pytania@praktycycompliance.pl

 

Jeśli masz inne, dodatkowe pytania, napisz do nas maila.

 

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DO STOWARZYSZENIA
„PRAKTYCY COMPLIANCE STOWARZYSZENIE”

§1

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków rzeczywistych,
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.

§2

1. Członkami rzeczywistymi, zwyczajnymi i honorowymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami zwyczajnymi
i honorowymi Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
4. Członkowie Stowarzyszenia co do zasady powinny być osoby:
1) pełniące w podmiocie prywatnym lub publicznym funkcję oficera Compliance,
2) posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w organach ścigania, w biurach detektywistycznych, wywiadowniach gospodarczych, firmach doradczych działających w obszarze śledztw wewnętrznych i innych podmiotach o podobnym profilu działalności,
3) czynne zawodowo w obszarze m.in. zarządzania zgodnością, ryzykiem lub bezpieczeństwem, audytu i kontroli wewnętrznej, audytu śledczego, przeciwdziałania nadużyciom, usług śledczych, itp.,
4) posiadające certyfikaty zawodowe, w tym np. CFE, CIA lub podobne,
5) które ukończyły studia podyplomowe na kierunkach compliance, whistleblowing, audyt, kontrola wewnętrzna, wywiad gospodarczy, zarządzanie ryzykiem lub podobne,
6) które ukończyły kursy certyfikujące, zawodowe lub podobne w obszarach, o których mowa
powyżej,
7) prowadzące badania naukowe w obszarach, o których mowa powyżej,
8) interesujące się aktywnie kwestiami Compliance i deklarujące dalszy rozwój zawodowy w tym obszarze.

§3

1. Członkami rzeczywistymi są założyciele Stowarzyszenia.
2. W poczet członków rzeczywistych mogą zostać przyjęci członkowie zwyczajni, ze stażem nie krótszym niż 12 miesięcy, którzy złożą deklarację popartą przez przynajmniej 3 członków
rzeczywistych i zostaną zaakceptowani przez większość 2/3 członków rzeczywistych Stowarzyszenia. Wzór deklaracji oraz tryb akceptacji ustala Zarząd w formie uchwały.
3. Kandydat na członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto, w przypadku:
1) osób fizycznych: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu,
2) osób prawnych: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z
właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie (drogą listowną lub emailem) zainteresowanego.
5. Zarząd przed podjęciem uchwały może spotkać się kandydatem w celu dokładniejszej oceny jego osoby jako kandydata.
6. Członek zwyczajny zobowiązany jest, w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia
o przyjęciu do Stowarzyszenia, uiścić składkę roczną w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych).
7. Członek wspierający zobowiązany jest, w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia
o przyjęciu do Stowarzyszenia, uiścić składkę roczną w deklarowanej wysokości.

§4

1. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
2) wyboru Prezesa i pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia,
3) wyboru Członków Komisji Rewizyjnej,
4) kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) głosowania w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia,
6) głosowania w sprawie akceptacji kandydatów na członka rzeczywistego.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) uczestnictwa z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
2) kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
4) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) brania czynnego udziału w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. Członek rzeczywisty i zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
4) regularnie opłacać składki członkowskie,
5) dbać o swój rozwój zawodowy poprzez systematyczne podnoszenie kompetencji, w tym na
zasadach określonych przez Stowarzyszenie.

§5

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych albo utraty praw publicznych,
3) likwidacji członka będącego osobą prawną,
4) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
4) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 2) – 4) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. W przypadku braku odwołania do Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu staje się ostateczna z upływem terminu odwołania.

§6

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do
Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. Odpowiednio stosuje się § 3 ust. 4.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 5.

§7

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi rzeczywistemu lub zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka rzeczywistego lub zwyczajnego.
3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 5 ust. 2 pkt. 2 - 4.

§8

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.