Praktycy Compliance Stowarzyszenie

Powstanie stowarzyszenia Praktycy Compliance

 

(...) Czy 2021 rok będzie „Rokiem Compliance”? To hasło słyszeliśmy już nie jeden raz, ale czy w ostatnich kilku latach - pomijając RODO - stały przed compliance takie wyzwania jak w tym i w najbliższych latach? Pod koniec 2021 r. i w kolejnych dwóch latach sektor publiczny i sektor prywatny czekają rewolucyjne zmiany. Już 17 grudnia 2021 r. mija ostateczna data implementacji do polskiego porządku prawnego (tak jak i do innych systemów prawnych UE)  wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Już od tej daty systemy dla sygnalistów (osoby zgłaszające nieprawidłowości w swoim otoczeniu pracy) powinny co do zasady działać w całym sektorze publicznym i we wszystkich dużych przedsiębiorstwach. (...)

Tak pisaliśmy o kwestiach sygnalistów (i szerzej - compliance) ponad rok temu. Mamy listopad 2022 roku, wdrożonej ustawy o sygnalistach brak, mamy za to coraz więcej innych regulacji, aktów prawnych krajowych, unijnych. Sytuacja międzynarodowa wymusza na nas coraz więcej działań związanych z przestrzeganiem nowych regulacji (np. związanych z sankcjami), szerszego spojrzenia i podejścia do kwestii bezpieczeństwa naszych działań gospodarczych. Naszą odpowiedzią na te trudne czasy jest współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń, integracja środowiska ludzi odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie biznesu.

Działajmy!

Formalności związane z powstaniem naszego stowarzyszenia już za nami, wszystkie dokumenty podpisane - możemy działać!

Jeśli chcecie uczestniczyć w działaniach, o których przez ostatni czas mówiliśmy i pisaliśmy, to zapraszamy do naszego grona. Informacje o tym, jak stać się członkiem naszego stowarzyszenia publikujemy na zakładce Jak przystąpić - tam znajdziecie regulamin przyjmowania członków i deklarację członkowską.

zalozyciele

AKTUALNOŚCI

9/12/2022

10 postulatów antykorupcyjnych Stowarzyszenia Praktycy Compliance na Międzynarodowy Dzień Antykorupcji 9 grudnia 2022 r.

1.     Przyspieszenie prac nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tak aby proces wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów zakończył się w obecnej kadencji parlamentu. Objęcie ustawą naruszeń wszystkich przepisów prawa.

2.     Przygotowanie i wdrożenie kolejnej edycji rządowego programu przeciwdziałania korupcji, z udziałem organizacji społecznych. Przyznanie instytucji koordynującej wdrażanie programu odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych.

3.     Reforma oświadczeń o stanie majątkowym:

a.      jednolity, doprecyzowany zakres i wzór dla wszystkich grup zawodowych,

b.      składane elektronicznie do jednej bazy danych,

c.      oświadczenia jawne – dostępne w jednym serwisie internetowym,

d.      rozszerzenie kręgu osób, których oświadczenia są jawne, m.in. o prezydenta, premiera i ministrów.

4.     Wprowadzenie publicznych oświadczeń o zatrudnieniu w sektorze publicznym członków rodzin polityków. Oświadczenia składaliby posłowie, radni i osoby zajmujące polityczne stanowiska wykonawcze w sektorze państwowym i samorządowym. Obejmowałyby także zatrudnienie w spółkach z udziałem skarbu państwa lub samorządu. Oświadczenia nie obejmowałyby przypadków zatrudnienia, do których doszło przed objęciem funkcji lub stanowiska.

5.     Rozszerzenie rozwiązań zapobiegających konfliktowi interesów. Objęcie osób przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obowiązkiem składania oświadczeń ws. konfliktu.

6.     Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Prokuratury Europejskiej. Delegowanie prokuratorów do współpracy z Prokuraturą Europejską.

7.     Wprowadzenie antykorupcyjnej oceny projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym. Na etapie rządowym – jako część Oceny Skutków Regulacji. Na etapie parlamentarnym – jako ocena dokonywana przez jedną z komisji, z udziałem społecznym.

8.     Zakończenie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych do końca bieżącej kadencji parlamentu. Usunięcie przepisów paraliżujących jej praktyczne stosowanie (np. zasady prejudykatu).

9.      Usprawnienie praktycznej realizacji prawa do informacji publicznej. Zapewnienie jawności umów i wydatków publicznych. Przyspieszenie wdrożenia centralnego rejestru umów (przełożony z 2022 r. na 2024 r.). Intensyfikacja działań prokuratury wobec osób, które wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi, nie udostępniają informacji publicznej.

10.  Wprowadzenie rozwiązań zapobiegających nadużyciom, stosowanych w funduszach europejskich, do krajowych środków budżetowych.

 

To nasz wkład z okazji Międzynarodowego Dnia Antykorupcji. Można się z naszymi postulatami zgodzić lub nie, można mieć własne propozycje - zapraszamy do dyskusji na stronie naszego bloga.

Najbliższe wydarzenia: